Klasifikácia stupňov lesku interiérových farieb

Čo znamená lesk vo farbe?
Lesk alebo povrchový vzhľad farby sa vzťahuje na množstvo svetla, ktoré farba odráža od svojho povrchu. Jednoducho povedané, farby s leskom odrážajú svetlo a farby bez lesku svetlo pohlcujú.
Európska norma pre klasifikáciu disperzných farieb EN 13300
V roku 2001 CEN (Európsky výbor pre normalizáciu) prijal európsku normu EN 13300 „Farby a laky – Vodou riediteľné náterové hmoty a náterové systémy na vnútorné steny a stropy – Klasifikácia“.
Účelom tohto kroku bolo klasifikovať vybrané parametre náterov získaných z disperzných (vodou riediteľných) farieb na nátery stien a stropov vo vnútri budov.
Táto norma sa používa hlavne na klasifikáciu parametrov náterov pre trh Európskej únie, avšak aj v krajinách mimo EÚ možno nájsť odkazy na túto klasifikáciu. Používa sa na testovanie a klasifikáciu parametrov interiérových farieb na báze disperzných spojív (akrylové, styrén-akrylové, vinyl-acetátové kopolyméry a pod.)
V závislosti od krajiny sa používajú rôzne stupne lesku laku.
Klasifikácia EN 13300 uvádza navrhované termíny pre jednotlivé stupne lesku, umožňuje však termíny v súlade s národnými preferenciami. Uvedená norma popisuje aj stupne odolnosti farieb voči mokrému treniu, tzv. zmývateľnosť farieb – vzhliadnite TU.
Lesk sa meria podľa ISO 2813 pomocou merača lesku (gonioreflektometer alebo leskomer). Tieto prístroje merajú množstvo svetla odrazeného od povrchu farby pod rôznymi uhlami. Na základe týchto meraní sa vypočíta stupeň lesku alebo lesk povrchu.

Stupeň lesku môžu byť vyjadrený rôznymi jednotkami. Najbežnejšie sa vyjadruje jednotkou GU (Gloss Units) alebo percentami.

GU (Gloss Units): GU je jednotka merania lesku = nižšie hodnoty GU znamenajú matný povrch, zatiaľ čo vyššie hodnoty GU označujú väčší lesk. Napríklad 20 GU by indikovalo matný povrch, zatiaľ čo 80 GU by ukazovalo na vysoký lesk.

Percento lesku = stupeň lesku vyjadrený v percentách. Hodnota 0 % znamená úplný matný povrch a 100 % úplný lesk.

Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje klasifikáciu z hľadiska zrkadlového lesku farieb

 

 

Klasifikácia farieb podľa lesku
Pozn.: 
1. v praxi závisí dosiahnutá úroveň lesku od stavu a povahu podkladu
2. v prípade, ak je súčiniteľ odrazu pri 85° menší než 5, môže byť náter kvalifikovaný ako hlboko matný
3. lesk nemôže byť meraný na textúrovanom povrchu náteru
4. označenie „stredne lesklý“ sa môže líšiť podľa národných zvyklosti (napr. polo-lesklý, polo-matný, saténový)
Ukážka merania lesku:

[divider align=”center” width=”300px”]

Výber niektorých farieb a lazúr z portfólia BLISS farby podľa stupňa lesku:

Hlboký matný:

 

 

 

 

Matný:

 

 

 

 

Stredne lesklý (saténový):